Touring Ensembles School Performance Registration

Touring Ensembles School Performance Registration

2018 Senior Theatreworks

Term 3 Week 6 Tuesday 28 August - Friday 31 August

Screen Shot 2016-04-14 at 2.12.17 pm Screen Shot 2016-04-14 at 2.12.33 pm

2018 Touring Works

Term 3 Week 6 Tuesday 28 August - Friday 31 August

Screen Shot 2016-04-14 at 2.12.17 pm Screen Shot 2016-04-14 at 2.12.33 pm